SERVIS GROUP, a.s. je slovenská súkromá spoločnost založená v roce 1994 a na trhu pôsobí v odbore dodávok, rekonštrukcií a servisu VN-NN rozvodní.
Novinky
28.11
2011

ABB rýchlonabíjacie stanice ABB oznámilo zahájenie predaja rýchlonabíjacích staníc Terra v ČR rýchlonabíjacie stanice pre elektromobily už čoskoro súčasťou bežnej prevádzky v mestách.

Zobraziť
28.11
2011

EATON zaujímavé riešenie
EATON uviedol na trh nové zaujímavé zariadenie a rozvádzačové systémy:

Ke stažení
28.11
2011

Meranie a optimalizácia výkonu fotovoltaických elektrární
V dnešnej neľahkej dobe vládnej averzie k fotovoltaickým zariadeniam všetkého druhu, najmä v podobe dodatočnej tzv. solárnej dani, má pravidelná údržba, meranie a optimalizácia výkonu fotovoltaickej elektrárne pre každého investora cenu zlata, pretože straty výkonu spôsobené chybou komponentu FVE mnohonásobne prevyšujú náklady na pravidelnú údržbu.

Zobraziť

Diagnostika a servis

Diagnostika

Solární panely

Hovorí sa, že čo oko nevidí, to srdce nebolí. V oblasti vysokého napätia toto príslovie platí dvojnásobne. Klasickou revíziou zariadenia totiž nie je možné zistiť skryté chyby, ktoré môžu spôsobiť haváriu. Našťastie skryté chyby dokážu odhaliť špecializované diagnostické zariadenia, ktoré poskytujú veľmi presné údaje o skutočnom technickom stave. Vykonávame diagnostické meranie napäťových vypínačov a ďalšie špecializované merania, ktoré odhalia potenciálne riziká a chyby. Neobávajte sa využiť diagnostické meranie napäťových vypínačov. Náklady na meranie sú totiž podstatne nižšie ako škoda spôsobená haváriou.

 

Výhody

Diagnostika zariadenia prináša hlavne nasledujúce výhody :

 • zistenie reálneho technického stavu a prevádzkovej spôsobilosti zariadenia počas prevádzky
 • zistenie skrytých závad = predchádzanie prípadným haváriám = úspora nákladov na opravy
 • efektívnejšie plánovanie údržby, opráv a odstávok
 • protokoly o výsledku merania s nameranými hodnotami, grafy, vyobrazenie závad,vyhodnotenie merania a doporučenie pre následnú opravu
 • výsledky merania v elektronickej forme

 

Popis diagnostiky VN vypínačov

Jedno diagnostické meranie zahŕňa:

 • vyhotovený protokol merania, namerané hodnoty, graf, vyhodnotenie merania a vyjadrenie technika, prípadne doporučenie pre následnú opravu
 • protokol vyhotovený na mieste merania v písomnej forme
 • po ukončení merania výsledky merania v elektronickej forme na diskete, popr. na CD médiu
 • konzultáciu so zákazníkom ohľadom potrebnej opravyy

Podľa uváženia zákazníka je možné pred meraním previesť zoradenie vypínača servisným technikom.

Zoradenie vypínača zahŕňa:

 • vyčistenie a premazanie pohyblivých častí, nastavenie mechanizmu
 • kontrola skrutkových spojov
 • kontrola elektrickej časti, spojov a zapojení
 • kontrola poškodených častí, prasklín apod. (v protokole merania sú uvedené všetky zistené poškodené diely)
 • kontrola úniku plynu detektorom HLD 5600, ( pri vypínačoch typu VF )

Na diagnostiku jedného vypínača je potrebné uvažovať s odstávkou vypínača na cca 1,5 - 2 hodiny pre meranie, v prípade zoradenia celkom 2,5 hodiny. To znamená, pokiaľ je vypínač v kobkovom prevedení, odpojený od prípojníc, zaistený skratovacou súpravou a je podpísaný príkaz B. V prípade vypínača na vozíku je vypínač vysunutý z rozvádzača.

Po diagnostike sa spoločne so zákazníkom vyhodnotí stav vypínača a navrhne ďalší postup. Po písomnom odsúhlasení zákazníkom (podpísanom zápise o oprave vypínača) sa prevedie potrebná oprava. V uvedených cenách nie sú zahrnuté náhradné diely, ktoré budú pri servisnej kontrole zistené ako poškodené a po odsúhlasení objednávateľom vymenené za nové. Pri výmene týchto dielov bude kalkulovaná práca s týmto spojená.

Plyn SF6, hodinová práca, strata času a doprava bude fakturovaná na základe skutočných nákladov, ktoré budú zapísané v montážnych správach odsúhlasených zákazníkom.

 

Spôsoby merania

Meranie mechanických a elektrických vlastností VN vypínačov
Diagnostika a servis VN vypínačov
Vzor protokolu meraní

 

Servis

Vychádzame z filozofie, že kvalitný servis je neoddeliteľnou súčasťou podpory predaja. Naši pracovníci sú vyškolený u renomovaných výrobcov a sú schopný riešiť i najnáročnejšie servisné požiadavky.

Vykonávame opravy a servis vysokonapäťových zariadení z výrobného programu ABB týchto typov zariadení:

 • rozvádzače typu SR a ZS1
 • vypínače typu HL, HG
 • vypínače typu VF
 • vypínače typu VD
 • odpínače typu OK, NAL
 • vákuové stykače typu SVW
 • vypínače typu VMV

a nasledujúcich zariadení firmy Eaton Electric :

 • vákuové vypínače NVL
 • rozvádzače XIRIA
 • rozvádzače SVS
 • rozvádzače UNITOLE

 

Záručný servis

Záručný servis sa riadi podmienkami uvedenými vo všeobecných dodacích podmienkach a technickými podmienkami pre príslušné zariadenie. V prípade havarijného stavu sú naši pracovníci schopní nastúpiť k odstraňovaniu závady do 24 hodín od obdržania hlásenia o vzniknutej závade.

 

Pozáručný servis

Variant - jednorázovo
Pozáručný servis je vykonávaný buď jednorázovo na základe objednávky. V prípade, že nie je uzatvorená zmluva o vykonávaní pozáručného servisu, vykoná firma tento servis na základe jednorázovej technicky jasnej objednávky. Pokiaľ je nutná obhliadka elektrického zariadenia, posúdia naši pracovníci jeho technický stav a stanovia predbežnú cenu opravy. Termín plnenia je stanovený v potvrdenej objednávke a je závislý na termíne dodávok náhradných dielov. V prípade havarijného stavu rozvodne sú naši pracovníci schopní nastúpiť k odstraňovaniu závady do 24 hodín od obdržania hlásenia o vzniknutej závade.

Variant - dlhodobá zmluva
Výhody dlhodobej zmluvy sú popísané vo vyššie uvedenej schéme, hlavne sa jedná o úsporu celkových nákladov na údržbu. V tomto prípade urobia naši pracovníci analýzu technického stavu el. zariadenia s využitím moderných meracích a diagnostických prístrojov ( odkaz na diagnostiku ) a spracujú správu o technickom stave zariadenia. Na základe výsledkov tejto správy sa spoločne s objednávateľom zostaví plán opráv a údržby na dlhšie obdobie ( väčšinou 1 rok ), ktorý je ďalej upresňovaný podĺa možností objednávateľa odstaviť servisované zariadenia z prevádzky. Za účelom skrátenia termínov opráv býva vytypovaný materiál uložený v konsignačnom sklade zákazníka.

 

Údržba a servis fotovoltaických elektrární

Pravidelná údržba fotovoltaických elektrární je nutnosť, ktorá prináša mnohonásobne vyšší efekt oproti vynaloženým nákladom..viac informácií nájdete v sekcii SLUŽBY

Kontaktné osoby

Riaditeľ investičného
strediska :

Tremko František
+421 903 400 192
tremko@sg-kosice.sk
Riaditeľ spoločnosti:
Ing. Vladimír Bursák
bursak@sg-kosice.sk
Vedúci montážného a servisného strediska:
Tremko Branislav
+421 903 400 191
tremko.b@sg-kosice.sk
vedúci konštruktér:
Ing. Peter Weag
weag@sg-kosice.sk

Kde nás nájdete

Sídlo společnosti

Kavečianska cesta č. 14/B
040 01 Košice

Tel/fax: +421 55 633 19 50
e-mail: sgroup@sg-kosice.sk
www.sg-kosice.sk
najděte si nás na mapě...